Η διαδικασία των προσλήψεων αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη επένδυση που κάνουν οι οργανισμοί σήμερα. 

Και όμως, σύμφωνα με μελέτη που διεξήγαγε το Ινστιτούτο IQ Leadership, σχεδόν το 50% αυτών που προσλαμβάνονται θα αποτύχουν εντός 18 μηνών, ενώ μόνο το 19% θα επιτύχει. Σε 89% των περιπτώσεων, αυτό οφείλεται στη συνήθη συμπεριφορά των προσληφθέντων. Είναι είτε ασύμβατοι με την ομάδα ή τον μάνατζερ είτε τους λείπει το ενδιαφέρον ή το κίνητρο. Μόνο το 11% των νεοπροσληφθέντων αποτυγχάνει εξαιτίας της έλλειψης τεχνικών δεξιοτήτων.

Επομένως, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μιας αποτυχημένης πρόσληψης, είναι σημαντικό να εξακριβωθεί πώς συμπεριφέρεται ένα άτομο σε διαφορετικές καταστάσεις, πώς ολοκληρώνει τις εργασίες, πώς αλληλεπιδρά μέσα σε μια ομάδα, πώς αντιδρά στην εξουσία, αν ανέχεται την πίεση, αν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις, αν διατυπώνει προτάσεις και ούτω καθεξής. Συνεπώς, κρίσιμης σημασίας είναι η υιοθέτηση των ψυχομετρικών εργαλείων για την αξιολόγηση των υποψηφίων. Υπάρχουν διαθέσιμα πολλά ψυχομετρικά εργαλεία που εξετάζουν, μεταξύ άλλων, τις δεξιότητες, τις γνώσεις, τις ικανότητες, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και τις στάσεις των υποψηφίων εργαζόμενων αλλά και του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού.

Τεστ ικανοτήτων

Ο κύριος στόχος αυτών των δοκιμασιών είναι η εκτίμηση των διαφόρων γνωστικών ικανοτήτων. Κανονικά, τα τεστ ικανοτήτων περιλαμβάνουν δύο κύριες ενότητες: μια ενότητα αριθμητικής και μια ενότητα δεξιοτήτων γραμματικής. Αυτά μπορεί να συνοδεύονται από ενότητες σχετικές με τη συνειδητοποίηση του χώρου, την αφηρημένη συλλογιστική, τον επαγωγικό συλλογισμό και πολλά άλλα. Η ενότητα της αριθμητικής αποτελείται από δύο τύπους ερωτήσεων – την αριθμητική παιδεία και την αριθμητική συλλογιστική. Ενώ οι ερωτήσεις αριθμητικής παιδείας εξετάζουν τις βασικές δεξιότητες υπολογισμού, τα ερωτήματα αριθμητικής αιτιολογίας απαιτούν υψηλότερο επίπεδο εφαρμογής της ερμηνείας και της ανάλυσης. Το λεκτικό τμήμα αποτελείται επίσης από δύο κύριους τύπους ερωτήσεων - την ανάλυση κειμένου και τις ερωτήσεις που βασίζονται στη γλωσσολογία. Οι ερωτήσεις ανάλυσης κειμένου απαιτούν βασικές δεξιότητες κατανόησης της ανάγνωσης και την ικανότητα να αντλούνται λογικά συμπεράσματα από μια σύντομη ανάγνωση. Τα ερωτήματα που βασίζονται στη γλωσσολογία περιλαμβάνουν αναλογίες λέξεων και κάποιες ιδιόμορφες ερωτήσεις. Επιπλέον, απαιτούν και ένα εκτεταμένο λεξιλόγιο.

Τεστ Συμπεριφοράς

Καθώς διαφορετικές θέσεις εργασίας απαιτούν διαφορετικούς τύπους προσωπικοτήτων, οι συμπεριφορικές δοκιμασίες επιδιώκουν να επισημάνουν τα ειδικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που απαιτούν συγκεκριμένες θέσεις. Κάθε εργοδότης επιλέγει μια διαφορετική μέθοδο για να εξετάσει αυτά τα χαρακτηριστικά: ερωτηματολόγια προσωπικότητας, τεστ ηγεσίας, τεστ κινήτρων, ή/και δοκιμασίες κρίσης κ.ά. Ένας από τους πιο συνηθισμένους τύπους τεστ συμπεριφοράς είναι οι δοκιμασίες προσωπικότητας. Τα τεστ προσωπικότητας χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν ένα ψυχολογικό προφίλ ενός υποψηφίου και έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να αξιολογήσουν τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες του. Συνήθως, τα τεστ αποσκοπούν στην εξέταση του επιπέδου αυτοπεποίθησης ενός ατόμου, των κοινωνικών δεξιοτήτων, της τάσης κυριαρχίας κ.λπ. Οι δοκιμασίες κρίσης, από την άλλη πλευρά, συνίστανται σε μια σειρά ερωτήσεων που εξετάζουν πώς ένας υποψήφιος αντιδρά σε διαφορετικές καταστάσεις/συνθήκες/περιστατικά εργασίας.

Ασκήσεις μιας μέρας αξιολόγησης

Αυτές οι ασκήσεις βασίζονται σε αξιολογήσεις της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. Σε αντίθεση με τις δοκιμασίες που αφορούν τις ικανότητες και τις συμπεριφορές, αυτές οι ασκήσεις δεν έρχονται με τη μορφή γραπτού ελέγχου, αλλά εκτελούνται από αξιολογητές και ψυχολόγους. Οι χρονικοί περιορισμοί που αντιμετωπίζει ένας υποψήφιος κατά τη διάρκεια των ασκήσεων της μέρας αξιολόγησης αποσκοπούν στην αύξηση της πίεσης και στην εξέταση της ικανότητας του υποψήφιου να αντιμετωπίσει στρεσογόνες καταστάσεις. Οι δύο πιο συνηθισμένες ασκήσεις είναι η προσομοίωση ρόλων και οι ομαδικές ασκήσεις.

Πηγή: hrpro.gr

Psychometric Assessments με την πλατφόρμα FlexLearn

Μάθετε πώς το FlexLearn σας υποστηρίζει στην πρόσληψη και ανάπτυξη του προσωπικού σας